Το ίδρυμα

Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» συστάθηκε το 1990 (ΦΕΚ 6, τ.Β, 10-1-1991) και σκοπός του είναι η μελέτη των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και εν γένει μορφωτικών δεσμών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, προκειμένου να αναδειχθεί η ιστορική εξέλιξη των δεσμών αυτών, η σημερινή τους κατάσταση και οι μελλοντικές προοπτικές, αλλά και να προβληθεί η κοινή ανθρωπιστική παρακαταθήκη του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού πολιτισμού.

Στοχεύει στην ενίσχυση των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ, καθώς και στην προαγωγή των δεσμών της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με τη μητέρα πατρίδα στον επιστημονικό, εκπαιδευτικό και μορφωτικό τομέα. Τα μέσα εκπλήρωσης του στόχου είναι:

1. Η χορήγηση υποτροφιών και ενισχύσεων σε σπουδαστές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), διδάσκοντες και ερευνητές, καθώς και σε επιστήμονες για σπουδές, έρευνα και διδασκαλία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της ΕΕ ή των ΗΠΑ και τα κριτήρια για την υποτροφία είναι ο τομέας ενδιαφερόντων (κοινωνικές επιστήμες και φιλοσοφία), η επίδοση ή το ακαδημαϊκό έργο αντίστοιχα (εάν πρόκειται περί σπουδαστών ή διδασκόντων – ερευνητών).

2. Η έκδοση επιστημονικών μελετών και περιοδικών εντύπων, στο πλαίσιο των σκοπών του ιδρύματος.

3. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων και συνεδρίων, στο πλαίσιο των σκοπών του ιδρύματος.

4. Η ενίσχυση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και μορφωτικών φορέων, το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πλαίσιο των σκοπών του ιδρύματος.

Το ίδρυμα έχει έδρα την Αθήνα (οδός Ηπίτου 17Β, Πλάκα) και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Διαθέτει περιουσία που συνίσταται σε: καταθέσεις και τόκους, εισοδήματα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, πώληση δημοσιευμάτων, χρηματικές παροχές, επιχορηγήσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες και  δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων προς αυτό.
Διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Μέλος) οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται αναλυτικά στην πράξη σύστασης.

Το ίδρυμα Αττική Παράδοση οργανώνει κάθε χρόνο μια εκδήλωση - διάλεξη αφιερωμένη στον διακεκριμένο κριτικό λογοτεχνίας, ερευνητή, ποιητή, μεταφραστή, συγγραφέα και καθηγητή πανεπιστημίου Kimon Friar.